Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rautjärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kokoushallinta.rautjarvi.fi:80/DynRaut/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kokoushallinta.rautjarvi.fi:80/DynRaut/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 02.05.2019/Pykälä 27

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 64

25.03.2019

Tarkastuslautakunta

§ 27

02.05.2019

 

Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus

 

19/02.02.02/2019

 

Kh 25.03.2019 § 64

 

 

Valmistelija: Outi Örn, hallintojohtaja,

p. 040 354 0292, s-posti: outi.orn@rautjarvi.fi

Harri Anttila, kunnanjohtaja,

p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi

 

Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernintilinpäätös. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.

 

Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä sovelletaan kirjanpitolain ja - asetuksen säännöksiä. Myös konsernitilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia.

 

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan tai kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot myös olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen. Samalla arvioidaan myös kunnan toiminnan ja talouden tulevaa kehitystä.

 

Toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä, mikäli kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

 

Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2017 antaman yleisohjeen mukaisesti (Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Helsinki 2017).

 

Tilinpäätöstietoja vuodelta 2018

 

Rautjärven kunnan tulos jää 267.652 euroa miinukselle ja tilinpäätöskirjausten jälkeen 163.509 euroa alijäämäiseksi. Vesihuoltoliikelaitoksen tulos huomioiden kunnan tilinpäätöksen alijäämä on 97.326,32 euroa.

 

Tilikauden tulos oli -201.468,84 euroa, josta tuloutettiin poistoeroa 104.142,52 euroa.

 

Vuosikate on 1.638.477,36 euroa ja se alittaa poistot 201.569,04 eurolla. Investointien määrä oli 569.177,74 euroa, joten investoinnit kyettiin rahoittamaan tulorahoituksella.

 

Toimintatuottoja kertyi talousarvion mukaisesti 2.542.021 euroa, mutta toimintakulut 23.779.255 euroa alittivat talousarvion 970.000 eurolla. Merkittävin syy toimintatuottojen alittumiseen on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin maksujen clearing-osuuksilla, jolla tasattiin vuosina 2016 - 2018 maksetut osuudet kuntien välillä toteutuneen käytön mukaiseksi. Maksujen tarkastuksen perusteella tilinpäätökseen on kirjattu clearing - palautusta 862.000 euroa.

 

Verotuloja kertyi 11.992.704 euroa ja ne alenivat 782.249,07 euroa, josta kunnallisveron alenema oli 708.634,04 euroa, yhteisöveron laski 64.218,99 euroa ja kiinteistövero pieneni 9.396,04 euroa. Vuonna 2018 Rautjärven kunnan verotuloja vähensi lähes kaikille kunnille vuodelta 2017 tilitettyjen liian suurien tuloveroennakoiden palautus. Rautjärven osalta vuonna 2016 verotuloihin kirjautui lisäksi kertaeriä joulukuulta 2016, jotka korottivat poikkeuksellisesti sekä vuoden 2017 että 2018 veroennakoita.

 

Valtionosuuksien määrä oli 10.644.704 euroa ja niiden vähenemä oli 894.234,00 euroa edellisestä vuodesta. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus aleni 276.808 euroa, verotuloihin perustuva valtionosuus väheni 543.241 euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden vähennys kasvoi 74.185,00 euroa.

 

Korkokulut, 35.897.24 euroa, pysyivät kohtuullisina ja ne alenivat edellisestä vuodelta lähes 14.000 euroa.

 

Investoinnit toteutuivat 72,6 prosenttisesti. Merkittävimmät toteutumattomat investoinnit olivat Kivijärven koulun liikuntasalin sisäilmakorjaus 50.000 euroa ja Simpeleen torin parantaminen 15.000 euroa. Haukkavuoren retkeilyreitin parantaminen toteutui vain osittain ja invenstoinnista siirtyi 24.021 euroa. Yritystila Aholan lämmitysjärjestelmän liittäminen kaukolämpöön toteutui arvioitua edullisempana ja säästö oli 29.055 euroa.

 

Pitkäaikaista vierasta pääomaa kunnan taseessa oli vuoden lopussa 5.332.789,96 euroa (vuonna 2017 6,2 M€), josta 533.490,00 on lomapalkkavelkaa Eksotelle. Kunnan lainakanta 31.12.2018 oli 5,9 M€ (2017 6,1 M€) ja asukasta kohden laskettuna 1.776 euroa.

 

Rautjärven kunnan taseessa vuoden lopussa oli kertynyttä ylijäämää 9,77 M€ eli 2.930 €/as. Vuoden 2018 alijäämä pienentää kertymää 0,1 M€.

 

Konsernituloslaskelma on alijäämäinen 314.401,76 euroa, joka johtuu kunnan ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alijäämistä. Konsernitaseen lainakanta oli 11,62 M€ (2017 11,47 M€). Konserniyhteisöjen tilinpäätöksistä, tuloksesta ja taseesta on yhteenveto oheisena.

 

Eksoten alijäämästä on tehty 362.230,09 € pakollinen varaus kunnan tilinpäätökseen.

 

Tilinpäätösasiakirjoihin kuuluvat hyvinvointikertomuksen vuosiraportti ja henkilöstökertomus. Henkilöstökertomus ei valmistunut kokoukseen mennessä.

 

Kirjanpitäjä ilmoitti 25.3.2019 kunnan poistojen kirjausvirheestä, joka vähentää poistoja 6.907,60 euroa, jolloin vastaavasti kunnan tulos paranee, alijäämä pienenee sekä johtaa usean kymmenen sivun korjaamiseen tilinpäätöskirjassa. Luvut on korjattu pöytäkirjaan.

 

Kj:n ehdotus:

 

Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja edelleen tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

 

Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen -201.468,84 euroa käsittelystä kunnanvaltuustolle seuraavaa:

 

  • tilinpäätöksessä tuloutetaan poistoero suunnitelman mukaisesti 104.142,52 euroa,

  • Tilikauden alijäämä 97.326,32 euroa kirjataan taseen edellisten tilikausien ylijäämästä.

 

Henkilöstökertomus ja hyvinvointikertomuksen vuosiraportti käsitellään erillisinä asioina seuraavassa kokouksessa ja viedään kunnanvaltuuston käsittelyyn yhtäaikaisesti tilinpäätöksen kanssa.

 

Päätös:

 

Hyväksyttiin.

 

Tarkltk 02.05.2019 § 27

 

 

 

Pj:n ehdotus:

 

Hallintojohtaja Outi Örn esittelee vuoden 2018 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

 

Päätös:

 

Hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa